Algemene voorwaarden

Inleiding:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Dar las gracias Torrevieja: de eigenaar, hierna te noemen ‘verhuurder’.
b. Huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantieappartement huurt, hierna te noemen ‘huurder’.
Dar las gracias Torrevieja verhuurt vakantieappartementen uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling

1.1 Een aanvraag voor reservering van een vakantieappartement van Dar las gracias geschiedt uitsluitend via een reservering op de website van Dar las gracias Torrevieja (www.darlasgraciasTorrevieja.com). De aanvraag voor reservering zal per email worden bevestigd door verhuurder.

1.2 Na de voorlopige reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, door verhuurder per email naar de huurder toegezonden.

1.3 De aanbetaling, bestaande uit 25% van het huurbedrag alsmede de gehele borgsom moet binnen 14 dagen na factuurdatum per bankoverschrijving worden voldaan. Dit is tevens uw reserveringsopdracht. Na ontvangst van de 25% aanbetaling is de boeking definitief. De ontvangst van de aanbetaling betaling wordt per email door verhuurder bevestigd aan de huurder. Deze bevestiging bevat tevens alle informatie zoals het exacte adres van het vakantieappartement, contactdetails en overige aankomst- en vertrekinstructies. Het restant dient minimaal 8 weken voor aankomst te zijn voldaan en door ons te zijn ontvangen. Indien de boeking wordt gedaan binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode, moet de totale factuur binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur worden voldaan.

1.4 Bij niet tijdige betaling kan verhuurder de huurovereenkomst per direct als vervallen beschouwen. Niet tijdige betaling wordt beschouwd als een annulering en de krachtens artikel 3 van toepassing zijnde regeling met betrekking tot de annuleringskosten.

Artikel 2: Prijzen en borgsom

2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen in alle seizoenen zijn inclusief toeristenbelasting en exclusief kosten van energie, borg en eindschoonmaak.

2.2 De huurder betaalt een waarborgsom van € 250,- per vakantieappartement.

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.

2.4 De waarborgsom zal binnen 14 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade, op de rekening van huurder worden teruggestort.

2.5 Linnengoed is (gelimiteerd tot 2 set per persoon) aanwezig in de vorm van laken, hoeslaken en sloop. Een pakket keuken- en theedoeken is aanwezig.

2.6 De huursom is exclusief eindschoonmaak en energiekosten. Voor de eindschoonmaak wordt €75,00 per appartement en huurperiode in rekening gebracht. De energiekosten worden berekend naar gelang het gebruik (40 eurocent/kwh). Deze kosten worden verrekend met de borg.

Artikel 3: Annulering

3.1 De annuleringskosten zijn gelijk aan de 25% aanbetaling die krachtens lid 1.3 is gedaan op voorwaarde dat de annulering meer dan 1 maand voor de dag van aankomst is doorgegeven.

3.2 De annuleringskosten voor annuleringen, die minder dan 1 maand voor aankomst zijn doorgegeven, bedragen de totale huursom zoals vermeld in het huurcontract exclusief toeristenbelasting, borg en eindschoonmaakkosten.

3.3 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar gemaakt worden via email aan verhuurder en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per email worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via de telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.4 Verhuurder raadt de huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen

4.1 Er mogen nooit meer dan de opgegeven, maximaal 4, personen per appartement verblijven/overnachten. In verband met van overheidswege voorgeschreven verplichtingen dienen de namen van alle personen die onder de boeking vallen per email, inclusief opgave van geboortedata, aan verhuurder minimaal 4 weken voordat de huurperiode ingaat te worden doorgegeven. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen en wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Huisdieren

5.1  huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 6: Klachten

6.1 Meld eventuele klachten bij aanvang van de huurovereenkomst over de aangetroffen netheid van het vakantieappartement direct bij verhuurder, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost.

Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Artikel 7: Aankomst- en vertrektijden

7.1 De aankomsttijd is vanaf 13:00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur. De wisseldag voor weekverhuur is op zaterdag. Weekend: vrijdag vanaf 13:00 uur tot maandag 10.00 uur. Midweek: maandag vanaf 13:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. In verband met de eindinspectie van het vakantieappartement dient huurder uiterlijk op de dag voor vertrek aan te geven hoe laat hij wil vertrekken.

7.2 Op de dag van vertrek dient het appartement schoon en netjes achtergelaten te worden en dient het vuilnis verwijderd te zijn. De containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich in de nabijheid.

7.3 Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor eindschoonmaak.

7.4 De inspectie van het appartement vindt plaats voor vertrek van de huurder. Het tijdstip van inspectie zal van te voren door verhuurder met huurder worden overeengekomen.

Artikel 8: Verplichtingen van de huurder

8.1 Het appartement dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot het appartement worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

8.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde appartement en/of inventaris, dient dit onmiddellijk per email aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

8.3 Het appartement dient bij vertrek schoon te worden opgeleverd, te weten:
– Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten
– Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast geplaatst;
– Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en linnengoed moeten in het ligbad gelegd worden;
– De wasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
– Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
– De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te leggen;
– Vuilnisbakken te hebben geleegd.
– Eventuele breuk en/of schade bij ons te melden

8.4 Het is ten strengste verboden in het appartementengebouw van Dar las gracias te roken. Dit geldt dus voor binnen in het appartement alsmede in de gezamenlijke toegangsruimte/trappenhuis. Indien toch geconstateerd wordt door verhuurder dat binnen gerookt is, zal er een extra schoonmaakploeg ingehuurd moeten worden om het huis schoon te maken welke kosten zullen worden verhaald op huurder.

8.5 Uit het appartement meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschafkosten worden in rekening gebracht verhoogd met 20% extra kosten. Bij een niet zelf opgeven, zal aangifte gedaan worden bij de politie van diefstal op huurder.

8.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht het appartement te betreden.

Artikel 9: Annuleringen door verhuurder

9.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bij voorbeeld in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de huursom.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

10.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om het appartement van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk, hoe ook genaamd ten gevolge van geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straat opbrekingen en andere werkzaamheden rondom het appartement.

10.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond het appartementengebouw van Dar las gracias.

Artikel 11: Informatie

11.1 Verhuurder heeft zijn uiterste best gedaan de appartementen, hun ligging, de omgeving en de activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op zijn website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

11.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

11.3 Verhuurder heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

11.4 Huurders worden geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Den Haag bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.